Informacija apie Privatumo Politiką

Privatumo ir slapukų politika

„Knauf Insulation” labai svarbi jūsų privatumo apsauga ir jūsų asmens duomenų saugumas. Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių įstatymų, reglamentų ir taisyklių.

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – RODO), KNAUF INSULATION, spol. s ro , kurios registruota buveinė yra Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293 (toliau – „Knauf Insulation CZ”), vykdydama informavimo pareigą, maloniai informuoja, kad jūsų duomenys tvarkomi pagal

– vardas, pavardė,
– kontaktinis telefonas,
– el. pašto adresas, –
užimamos pareigos.

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „Knauf Insulation CZ.”, kurios registruota buveinė yra Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į asmenį, atsakingą už asmens duomenų tvarkymą, su kuriuo galima susisiekti el. paštu: EL. PAŠTU [email protected].

Kam naudojame jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi:

a. siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; /pasiūlymų bendradarbiauti pateikimas arba rinkimas, derybos dėl komercinių sąlygų, sutarties sudarymas/ pagal RODO 6 straipsnio 1 dalies b punktą,

b. tam, kad Bendrovė galėtų siųsti jums rinkodaros turinį sutarties vykdymo metu – šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Bendrovės interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pagal kurį Bendrovės teisėtas interesas yra siųsti jums rinkodaros turinį tuo laikotarpiu, kai paslaugos jums teikiamos elektroniniu paštu ir papildomai tokiu būdu, su kuriuo sutikote (RODO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

c. siekiant įvykdyti Bendrovės teisinius įsipareigojimus pagal visuotinai taikomus įstatymus, įskaitant mokesčių ir apskaitos įstatymus – asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra RODO 6 straipsnio 1 dalies c punktas,

d. analitiniais ir statistiniais tikslais – asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Bendrovės interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas), Bendrovės teisėtas interesas yra analizuoti savo verslo veiklos rezultatus,

e. siekiant teisėtų Bendrovės interesų, susijusių su galimu ieškinių pareiškimu, nagrinėjimu arba gynyba nuo ieškinių – asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Bendrovės interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Jūsų asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti:

a. IT sistemų ir paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas Bendrovei, kiek tai būtina, kad Bendrovė galėtų teikti jums paslaugas,

b. subjektai, teikiantys Bendrovei apskaitos, paslaugų tyrimo, skolų išieškojimo, teisines, analitines, rinkodaros paslaugas,

c. pašto operatoriai ir kurjeriai,

d. elektroninių mokėjimo sistemų operatoriai ir bankai, atliekantys mokėjimų apdorojimą,

e. įgaliotos įstaigos.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi: (I) asmens duomenų, tvarkomų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, atveju – laiką, reikalingą visiems įsipareigojimams pagal pirkimo-pardavimo sutartis įvykdyti, (II) asmens duomenų, tvarkomų elektroninių paslaugų teikimo Jums tikslu, atveju – elektroninių paslaugų teikimo Jums laiką, (III) asmens duomenų, tvarkomų Bendrovės rinkodaros turinio, susijusio su Bendrovės produktais ir paslaugomis, nukreipimo į Jus tikslu ir sutarties vykdymo eigoje, atveju – iki tol, kol Jūs neprieštarausite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo atžvilgiu, (IV) punkto nurodytu atveju. 3 dalies d punkte nurodytu atveju – elektroninių paslaugų teikimo jums laikotarpiu, (V) 3 dalies d punkte nurodytu atveju – kol Bendrovė jums teikia elektronines paslaugas, (V) 3 dalies d punkte nurodytu atveju – kol Bendrovė jums teikia elektronines paslaugas. 3 punkto e papunktyje – iki ieškinio senaties termino pabaigos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi ir tiek laiko, kiek to reikalauja teisės aktai, įskaitant apskaitos taisykles.

Slapukai

Naudotojų teisės

Bet kokį duotą sutikimą galima bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Bendrovė prašo jūsų atšaukti sutikimą raštu „Knauf Insulation CZ”. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, arba elektroniniu paštu adresu [email protected].

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, pateikti skundą priežiūros institucijai, Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, dėl duomenų apsaugos.

Kai jūsų asmens duomenys tvarkomi sutarties vykdymo tikslais (atvejis, nurodytas skirsnyje „Kam naudojame jūsų duomenis?”, a punktas), turite teisę į duomenų perkeliamumą, kuri apima teisę gauti duomenis ir nusiųsti juos kitam duomenų valdytojui arba, jei techniškai įmanoma, prašyti, kad duomenys būtų tiesiogiai nusiųsti kitam duomenų valdytojui.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju: „Kam mes naudojame jūsų duomenis?” b, d ir e punktuose, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Asmens duomenys teikiami savanoriškai, tačiau yra būtini norint jums teikti elektronines paslaugas arba sudaryti ir vykdyti pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovės reikalaujamų asmens duomenų nepateikimo pasekmė – negalėjimas teikti elektroninių paslaugų ar sudaryti pardavimo sutarčių.

Jūsų duomenų saugumas

Mūsų prioritetas – jūsų duomenų saugumas. Mes, kaip administratorius, dedame visas pastangas, kad užtikrintume jūsų asmens duomenų saugumą.

Informuojame jus, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduoti „Knauf Insulation CZ.” verslo partneriams, taip pat ir į trečiąją šalį (t. y. šalį, esančią už Europos ekonominės erdvės ribų). Duomenys bus perduodami tiek, kiek būtina tikslui pasiekti, ir tik į šalis, kuriose užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis arba kuriose duomenų valdytojas užtikrina tinkamas apsaugos priemones.

Turite teisę gauti į trečiąją šalį perduodamų asmens duomenų kopiją – prašymus dėl duomenų reikia pateikti raštu bendrovei „Knauf Insulation CZ”. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, arba elektroniniu paštu adresu [email protected].

Susisiekite su

Jei turite klausimų ar pastabų apie mūsų privatumo politiką, susisiekite su mumis.